Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY

BRAMA.PL

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE

 • Przedmiot i cel regulacji

Regulamin określa zasady świadczenia usług i zasady sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorstwo Brama.pl, Bramy Garażowe i Przemysłowe z siedzibą w Luboniu.

 •  Definicje

W Regulaminie, Zamówieniach oraz wszelkich innych dokumentach pochodzących od przedsiębiorstwa Brama.pl Bramy Garażowe i Przemysłowe poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:

 1. Regulamin – Regulamin przedsiębiorstwa Brama.pl, Bramy Garażowe i Przemysłowe,
 2. pl – przedsiębiorstwo Brama.pl Bramy Garażowe i Przemysłowe z siedzibą w Luboniu;
 3. Portal – serwis internetowy na domenie brama.plbędący własnością Brama.pl,
 4. Zamawiający – osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca zawrzeć lub zawierająca z Brama.pl umowę o zakup Towaru, Usługi albo zakupu Towaru i Usługi łącznie;
 5. Przedstawiciel techniczno-handlowy – osoba reprezentująca Brama.pl umocowana pisemnie do przedstawiania ofert Brama.pl oraz zawierania w imieniu Brama.pl umów sprzedaży Towarów i sprzedaży Usług.
 6. Towar – brama wraz z instalacjami i urządzeniami, a także wszelkie inne towary świadczone do sprzedaży przez Brama.pl;
 7. Usługa – Usługa montażu i Usługa serwisu
 8. Usługa Montażu – montaż Towaru na obiekcie klienta lub innym obiekcie wskazanym przez Klienta;
 9. Usługa Serwisu – usługa naprawy lub konserwacji sprzętu klienta, w szczególności bramy.
 •  Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Brama.pl Usług, sprzedaży Towarów, a także zasady łącznego świadczenia sprzedaży Towarów i Usług.
 2. Regulamin jest dostępny publicznie na stronie internetowej brama.pl.
 3. Zamówienie Usługi, zamówienie Towaru albo łączne zamówienie Towaru i Usługi jest równoznaczne potwierdzeniem, iż Zamawiający zapoznał się z treścią Regulaminu
  i akceptuje jego postanowienia.
 4. Przez zamówienie, o którym mowa w ust. 3, rozumie się zamówienie złożone bezpośrednio w siedzibie Brama.pl, zamówienie złożone za pośrednictwem poczty, faksu i poczty elektronicznej, a także zamówienie złożone Przedstawicielowi techniczno-handlowemu.
 5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Brama.pl a Zamawiającym.
 6. Jakiekolwiek działania Zamawiającego sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki określone bezpośrednio w treści Regulaminu, jak również – w szczególności – określone w przepisach prawa skutki związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań.
 7. Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli Brama.pl zawiera z kontrahentem odrębną umowę pisemną, określającą jej szczegółowe warunki, w szczególności umowę o roboty budowlane.
 •  Zamówienie i zawarcie umowy
 1. Zamówienia na Usługi i Towary oferowane przez Brama.pl dokonuje się poprzez złożenie pisemnego egzemplarza zamówienia bezpośrednio w siedzibie Brama.pl, wysłanie go za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej (na adres wskazany na stronie internetowej www.brama.pl), a także poprzez wręczenie go Przedstawicielowi.
 2. Zamówienie powinno określać precyzyjnie przedmiot, w szczególności wskazywać jakie Towary (według nazw i oznaczeń w wykazach Brama.pl) i Usługi Zamawiający zamawia.
 3. Zamawiający może również skierować do Brama.pl zapytanie ofertowe, dotyczące w szczególności warunków sprzedaży określonych Towarów i Usług, a także ich cen.
 4. W zależności czy Zamawiający skierował zamówienie czy zapytanie ofertowe:
  1. w przypadku zamówienia – Brama.pl przygotowuje w odpowiedzi ostateczny formularz zamówienia (Formularz Zamówienia) i wysyła go Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej w celu podpisania i odesłania (z zastrzeżeniem ustępu 11);
  2. w przypadku zapytania ofertowego – Brama.pl przygotowuje w odpowiedzi ofertę sprzedaży Towarów lub Usług albo Towarów i Usług i wysyła ją Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej celem akceptacji.
 5. Oferta skierowana na zapytanie ofertowe jest ważna przez 30 dni i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku zamówień realizowanych etapowo ceny określone w ofercie odnoszą się do pierwszego etapu realizacji, chyba że w ofercie wyraźnie postanowiono, że dotyczą one wszystkich etapów.
 7. W przypadku zaakceptowania oferty w całości przez Zamawiającego (akceptacja ta może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej, a także ustnej – telefonicznie) Brama.pl przesyła zamawiającemu Formularz Zamówienia – stosownie do ustępu 4 pkt 1. Zaakceptowanie oferty jedynie w części lub z zastrzeżeniem zmian jej warunków Brama.pl poczytuje jako skierowanie nowego zapytania ofertowego.
 8. Zawarcie umowy przez Brama.pl z Zamawiającym następuje z chwilą doręczenia do Brama.pl zaakceptowanego pisemnie Formularza Zamówienia, z zastrzeżeniem ustępu 11.
 9. Od chwili zawarcia umowy wiąże ona strony a jej zmiany i rozwiązanie mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, chyba że obie strony zgodnie pisemnie porozumiały się co do stosowania innej formy (w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej).
 10. Dodatkowe zamówienie złożone przez Zamawiającego traktuje się jako odrębną umowę albo rozszerzenie umowy już zawartej, jeżeli jest ona związana z dotychczas zamówionym świadczeniem głównym.
 11. Jeżeli egzemplarz zamówienia sporządzony przez Zamawiającego jest wystarczająco precyzyjny i zawiera podpis Zamawiającego, Brama.pl może potraktować go jak Formularz Zamówienia i uznać umowę za zawartą z momentem jego otrzymania. W takim przypadku informuję o tym Zamawiającego i przystępuje do realizacji zamówienia.
 • Ceny i wynagrodzenie
 1. Ceny Towarów, Usług albo Towarów i Usług określone są w kwotach netto oraz kwotach zawierających podatek VAT.
 2. Ceny Towarów określone w ofercie, a następnie w Zamówieniu sporządzonym na podstawie oferty mogą – do czasu zawarcia umowy w trybie § 4 ust. 8 – podlegać zmianom z przyczyn spowodowanych zmianami w dostępnym asortymencie.
 3. Ceny Usługi Montażu nie obejmują doprowadzenia przyłączy elektrycznych zasilenia do napędów bram (w wariancie z napędami elektrycznymi), wykonania ościeży pod bramy oraz innych prac budowlanych wyraźnie nie wyszczególnionych w zamówieniu.
 4. W przypadku braku odrębnych pisemnych ustaleń indywidualnych z danym Zamawiającym obowiązują standardowe warunki płatności:
  1. Zamawiający dokonuje przedpłaty (zaliczki) w wysokości 35% wartości zamówienia brutto, będąca podstawą rozpoczęcie realizacji zamówienia,
  2. pozostała kwota płatna jest po zakończeniu montażu i przekazaniu faktury VAT;
  3. jeżeli Towar określony w zamówieniu jest dostarczany lub montowany etapowo faktury wystawiane odpowiednio do zrealizowanych etapów zamówienia – ceny podane w ofercie dotyczą realizacji w pierwszym etapie i mogą one podlegać korekcie co do dalszych etapów.
 • Czas realizacji zamówienia
 1. Czas realizacji zamówienia określa Formularz Zamówienia. Termin ten może być określony także w formie określonej daty końcowej.
 2. Termin, o którym mowa w ustępie 1 rozpoczyna swój bieg od dnia wręczenia albo – w przypadku płatności przelewem – zaksięgowania na rachunku Brama.pl całej kwoty przedpłaty, nie wcześniej jednak jak od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym.
 3. Przed rozpoczęciem terminu do realizacji zamówienia w sposób określony w ust. 2 Brama.pl nie ma obowiązku podejmowania czynności przygotowania zamówienia.
 4. Termin do realizacji zamówienia ulega odpowiedniemu zawieszeniu (a w przypadku terminu wskazanego na określoną datę – przesunięciu) z przypadku wystąpienia przeszkody nie do przezwyciężenia albo przeszkody trudnej do przezwyciężenia niezależnej od Brama.pl. W szczególności dotyczy to siły wyższej, trudnych warunków pogodowych lub poważnych awarii w zakładzie Brama.pl.
 5. Jeżeli Zamawiający nie uiścił przedpłaty w terminie, Brama.pl może przesunąć termin realizacji zamówienia o okres opóźnienia. W takim przypadku Brama.pl informuje Zamawiającego o przesunięciu terminu w momencie przystąpienia do prac.
 • Obowiązki Zamawiającego
 1. Zamawiający, który zawarł umowę i dokonał przedpłaty jest obowiązany do umożliwienia Brama.pl należytego wykonania umowy.
 2. W szczególności, w przypadku Usługi Montażu i sprzedaży Towaru z Usługą Montażu oraz Usługi Serwisu Zamawiający obowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu lub obiektu, gdzie ma nastąpić montaż lub serwis – przez udostępnienie terenu lub obiektu rozumie się także umożliwienie do niego dojścia lub dojazdu w normalnych warunkach (m.in. utwardzona nawierzchnia umożliwiająca dojazd samochodem dostawczym);
  2. w przypadku braku stałego pokrycia dachowego – zapewnienia tymczasowego zabezpieczenia obszaru prac montażowych;
  3. wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza prac (w przypadku prac bardziej zaawansowanych technicznie i czasochłonnych);
  4. udostępnienia możliwości poboru energii elektrycznej przez Wykonawcę.
 3. pl może powstrzymać się od realizacji zamówienia, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków określonych w ust. 1 i 2. W takim przypadku termin realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 2 ulega zawieszeniu na czas istnienia przeszkody (a termin gdy termin określono na datę końcową – ulega on przesunięciu).
 4. W razie, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków określonych w ust. 1 i 2, co uniemożliwia rozpoczęcie albo kontynuację realizacji zamówienia, Brama.pl jest uprawniona do doliczenia do wartości zamówienia należnej do zapłaty przez Zamawiającego: kosztu dodatkowego transportu pracowników, Towaru i sprzętu oraz równowartości roboczogodzin związanych z dodatkowym dojazdem lub/i przestojem.
 5. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuje Usługę Montażu albo Usługę Serwisu Brama.pl może żądać od Zamawiającego podpisania protokołu odbioru końcowego prac. Podpisanie protokołu przez Zamawiającego jest w takim przypadku warunkiem udzielenia gwarancji i wydania Karty Gwarancyjnej.
 • Odstąpienie od umowy
 1. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Brama.pl nie przystąpiła do realizacji zamówienia w terminie określonym w § 6 ust. 1 z uwzględnieniem § 6 ust. 4-5 i § 7 ust. 3.
 3. Odstąpienie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu Brama.pl do wykonania zamówienia w terminie 14 dni.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny określonej w ust. 2 Brama.pl nie może żądać wynagrodzenia za dotychczas wykonane prace i ma obowiązek zwrócić wpłaconą przedpłatę (zaliczkę).
 5. Zamawiający może nadto odstąpić od umowy po jej zawarciu, jednakże w takim przypadku wpłacona przedpłata (zaliczka) nie podlega zwrotowi i przechodzi w całości na poczet kosztów procesów ofertowych oraz produkcyjno-materiałowych. Jest on także zobowiązany pokryć wszelkie koszty, jakie Brama.pl poniosła w związku z realizacją zamówienia.
 6. pl może odstąpić od umowy w przypadku, gdy przedpłata nie zostanie dokonana w terminie wskazanym w zaakceptowanym zamówieniu. W takim przypadku Brama.pl może żądać zapłaty za dotychczas wykonane prace zgodnie z ich kosztorysem.
 7. pl może odstąpić od umowy także w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 7, a z winy Zamawiającego następuje konieczność wstrzymania realizacji zamówienia w okresie dłuższym niż 14 dni.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w ust. 7 Brama.pl może zatrzymać otrzymaną przedpłatę w całości na poczet kosztów procesów ofertowych oraz produkcyjno-materiałowych. Nie wyklucza to uprawnienia do żądania przez Brama.pl zapłaty za dotychczas wykonane prace zgodnie z ich kosztorysem ponad kwotę przedpłaty.
 9. W przypadku zamówień realizowanych etapowo Brama.pl może odstąpić od umowy w braku terminowej zapłaty faktur częściowych przez Zamawiającego. Odstąpienie to nie wyłącza żądania normalnego wynagrodzenia za prace już wykonane. Za prace rozpoczęte Brama.pl może żądać zapłaty zgodnie z ust. 8.
 • Gwarancja
 1. pl udziela gwarancji na dostarczane towary na okres 2 lat od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 2 lata i 6 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem zamontowania i użytkowania produktu zgodnie z Instrukcja Montażu i Obsługi oraz przeznaczeniem.
 2. Gwarancja ta udzielana jest na podstawie dokumentu gwarancji (Karty Gwarancyjnej), który określa jej szczegółowe warunki, wręczanego Zamawiającemu wraz z Towarem albo po zakończeniu Usługi Montażu, jeżeli była ona wykonywana, z zastrzeżeniem §7 ust. 5.
 3. Z gwarancji może skorzystać wyłącznie osoba legitymująca się Kartą Gwarancyjną i będąca właścicielem Towaru objętego gwarancją w dniu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.
 4. Warunkiem skuteczności gwarancji jest całkowite opłacenie przez Zamawiającego ceny należnej za Towar lub Usługę albo Towar i Usługę.
 5. Jeżeli do zapłaty doszło w wyniku procesu windykacyjnego, który to proces spowodował powstanie kosztów,  Brama.pl ma prawo refakturować te koszty na Zamawiającego. Brak zapłaty będzie uznany jako niedokonanie opłaty za Towar lub Usługę albo Towar i Usługę w całości.
 6. W przypadku kiedy w historii płatniczej zamawiającego znajdują się opóźnienia płatności przekraczające 14 dni, dla zabezpieczenia płatności przed wykonaniem zlecenia serwisowego wykonanie usługi uwarunkowane jest wpłatą kaucji. Kaucja zostanie rozliczona zgodnie ze stanem faktycznym. Wysokość kaucji każdorazowo ustalana jest indywidualnie zależnie od szacowanych kosztów.
 • Przetwarzanie danych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Brama.pl z siedzibą we Luboniu 62-030 przy ul. Chemików 9, kontakt tel. 61 898 34 63, email: info@brama.pllub listownie na adres siedziby.
 2. Państwa dane otrzymujemy/otrzymaliśmy dobrowolnie w związku transakcjami dokonywanymi pomiędzy nami lub ich zamiarem, polegającymi na realizowaniu procesu sprzedaży włączając działania przedsprzedażowe jak. np. przedstawienie oferty.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy związanej z zakupem przez Państwa towarów i usług w Brama.pl (Art. 6 ust.1 pkt. b RODO) oraz do celów analitycznych wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Art. 6 ust.1 pkt. f RODO), za które administrator uznaje w szczególności marketing, w tym przesyłanie informacji o oferowanych produktach i usługach, obsługi sprzedaży oraz usług posprzedażowych, w tym rozpatrywania reklamacji, ustaleń, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jak również w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, w celach archiwalnych, w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów w związku z realizacją obowiązków Administratora, w szczególności współpracujące z Brama.pl podmioty świadczące usługi montażowe, serwisowe, kurierskie, informatyczne, ubezpieczeniowe, likwidacji szkód, prawne, partnerzy handlowi których oferta uzupełnia naszą.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym wypełniania obowiązków związanych z kontrolą podatkową oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy oraz roszczeń podatkowych.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych, jeśli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali Państwa dane.
 7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż jest niezbędne do realizacji umowy związanej z zakupem towarów i usług w Brama.pl Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji przez Brama.pl. tej umowy.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Zmiany w regulaminie
 1. pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Może to nastąpić w sytuacjach uzasadnionych szczególną przyczyną, na przykład koniecznością dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Co do zasady, do umów zawieranych z Zamawiającymi mają zastosowanie przepisy Regulaminu obowiązujące w zawarcia tych umów.
 • Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej brama.pli od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Zamawiającymi przez Brama.pl.
 2. Umowy zawierane w oparciu o Regulamin podlegając przepisom prawa polskiego.
 3. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy może być wytoczone przed sąd właściwy dla Brama.pl