Szanowni Państwo!
Z dniem 1.08.2021 firma Brama.pl została zlikwidowana i opuściła wynajmowany obiekt przy. ul.. Chemików 9 w Luboniu, obsługę napraw gwarancyjnych przejęła firma NITUS, Jurków 30c, 32-860 Czchów,
województwo małopolskie, powiat Brzeski.
Dla dokonania ważnego zgłoszenia serwisowego prosimy o wypełnienie wszystkich pól i załączenie skanów wymaganych dokumentów, zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane

//
Dodaj plik - przeciągnij lub kliknij, żeby dodać plik.
Dopuszczone plik PDF lub JPEG, rozmiar do 1Mb
Dodaj plik - przeciągnij lub kliknij, żeby dodać plik.
Dopuszczone plik PDF lub JPEG, rozmiar do 1Mb
//
(bramy garażowe max. co 12mcy od zakupu, przemysłowe maks. co 6mcy)
Dodaj plik - przeciągnij lub kliknij, żeby dodać plik.
Dopuszczone plik PDF lub JPEG, rozmiar do 1Mb
Dodaj plik - przeciągnij lub kliknij, żeby dodać plik.
Dopuszczone plik PDF lub JPEG, rozmiar do 1Mb
Przypominamy że gwarancją nie są objęte i powodują jej utratę:
 • 1. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością Zamawiającego (użytkownika) lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi i przepisami BHP.
 • 2. Uszkodzenia powstałe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, bardzo niskich lub wysokich temperatur, oraz innych klęsk żywiołowych,
 • 3. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem lub transportu
 • 4. Produkty, w których dokonano poza serwisem APH lub Brama.pl jakichkolwiek zmian, przeróbek oraz napraw,
 • 5. Uszkodzenia powstałe w skutek użytkowania w środowisku agresywnym (sole, kwasy, duża wilgotność lub inne)/li>
 • 6. Produkty, których Kartę Gwarancyjną utracono lub numer seryjny w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.
 • 7. Gwarancji nie podlega konserwacja i czyszczenie produktu, a także wymiana elementów eksploatacyjnych.
 • 8. Z ochrony gwarancyjnej wyłączone są odkształcenia sprężyste paneli bram segmentowych i profili bram roletowych spowodowane efektem bimetali a wynikające z różnic temperatur pomiędzy stroną zewnętrzną i wewnętrzną
 • 9. Występowanie na elementach ocynkowanych tzw. „białej korozji” powstającej w skutek składowania lub eksploatacji w warunkach wilgotnych nie stanowi podstawy do reklamacji.
 • 10. Z ochrony gwarancyjnej wyłaczone są wady optyczne, takie jak cienie, zmiana koloru, pofalowania powstałe przy produkcji lub zadrapanie panelu. Wady te zostaną uznane jako reklamacja tylko jeżeli są wyraźnie widoczne bezpośrednio po zamontowniu bramy – gdy są widoczne w świetle dziennym, bez stosowania optycznych środków pomocniczych, ogladane pod kątem 90st z odległości min. dwóch metrów.
 • 11. Ślady pozostawione na panelach bram segmentowych lub profilach bram roletowych podczas użytkowania są wynikiem naturalnego zużycia wynikającego z eksploatacji i są wyłączone z ochrony gwarancyjnej.
Płatnik - wypełnienie obowiązkowe (Obciążamy kosztami usług serwisowych w przypadku zleceń pogwarancyjnych oraz gwarancyjnych, kiedy usterki nie są objęte gwarancją, wystąpiły z winy użytkownika lub wezwanie serwisu było nieuzasadnione)
Oświadczam, że znane są mi warunki gwarancji i serwisu firmy Brama.pl. Jestem świadom że w przypadku zaistnienia usterki nie objętej zakresem gwarancji zostaniemy obciążeni kosztami dojazdu (1,5zł+23%vat / 1km – liczone w obydwie strony) i usług (min 1 roboczogodzina, lub za każdą rozpoczętą roboczogodzinę 250zł +23%vat i dodatkowo za części użyte do napray zgodnie z aktualnymi cenami). W przypadku prac wykraczających poza gwarancje zobowiązujemy się do zapłaty zgodnie ze stawkami serwisowymi. Upoważniamy Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.